Algemene Voorwaarden voor ScanOne Graffiti Art

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van  ScanOne Graffiti Art, zoals deze beschikbaar is gesteld door  ScanOne Graffiti Art. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ScanOne Graffiti Art is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ScanOne Graffiti Art.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ScanOne Graffiti Art te mogen claimen of te veronderstellen.

ScanOne Graffiti Art streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op http://www.scanonegraffiti.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

 

 


 

General Terms and Conditions for ScanOne Graffiti Art


On this page you will find the general terms and conditions of ScanOne Graffiti Art, as made available by ScanOne Graffiti Art. In these general conditions we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

 

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only re-use the information on this website according to the regulations of mandatory law.

Without the express written permission of ScanOne Graffiti Art it is not allowed to reuse text, photo material or other materials on this website. The intellectual property belongs to ScanOne Graffiti Art.

 

If applicable:

For the prices on our website, we strive for the most accurate representation of the reality and the intended prices. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors never form a reason to claim or assume a contract or agreement with ScanOne Graffiti Art.

ScanOne Graffiti Art strives for a website that is as current as possible. If, in spite of these efforts, the information or content on www.scanonegraffiti.com is incomplete and / or incorrect, we can not accept any liability for this.

The information and / or products on this website are offered without any form of guarantee and / or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or re-install these materials without prior notice. accepts no liability for any information contained on websites to which we refer via hyperlinks.

 

Amendments

If these terms and conditions change, you will find the most recent version of the disclaimer on this page.